Medlemmer / Foreningen Annatta vedtægter:

Foreningen Annatta vedtægter:

Navn:
§ 1: Foreningens navn er "ANNATTA" 
 
Hjemsted/adresse:
§ 2: Foreningens hjemsted er Hørning Huset, Rodosvej15, 2300 København S.
 
Formål:
§3: ANNATTAs formål er at bygge spirituelle fællesskaber. I sit virke vil ANNATTA videreformidle - igennem aktiv undervisning og oplysning - personlig og spirituel udvikling. Dette vil primært være gennem sær arrangementer som kurser, foredrag, workshops samt medlemsmøder. ANNATTA er et spirituelt fællesskab med fokus på indre vækst og spirituel bevidsthed, der er kerneessensen i foreningens arrangementer. ANNATTA er uafhængig af politiske og religiøse overbevisninger.
 
Medlemmer:
§ 4: Som ordinære medlemmer af foreningen kan optages alle personer - der kan og vil tilslutte sig foreningens formål.
 
Ledelse:
§ 5: Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 personer udpeget af foreningens stifter Annette Hørning. Funktionsperioden er 1 år defineret som tiden mellem to på hinanden følgende Årsmøder og genudpegning kan finde sted uden begrænsning. Foreningens stifter udpeger formanden for bestyrelsen. Bestyrelsen vælger selv en næstformand ud af sin midte. Formanden repræsenterer foreningen udadtil og leder bestyrelsens møder herunder sikrer indkaldelse med angivelse af dagsorden. Ved afstemning har hvert medlem 1 stemme. Ved stemmelighed vil formandens stemme afgøre udfaldet. Næstformanden bistår formand og træder i hans/ hendes sted ved formandens forfald. Bestyrelsen fordeler i øvrigt opgaverne imellem sig som det findes mest hensigtsmæssigt herunder at sikre forsvarlig kontrol med foreningens midler og protokollering af beslutninger og begivenheder af betydning for foreningens virke. Må et bestyrelsesmedlem fratræde i sin funktionsperiode skal stifteren udpege et ny medlem.
 
§ 6: Til at bistå bestyrelsen med forslag og anbefalinger vælges der på hvert Årsmøde et råd bestående af 2-12 personer fra foreningens medlemskreds. Valget sker således, at 1 person vælges af den siddende bestyrelse og 1-11 personer ved almindeligt valg med simpelt flertal blandt foreningens opstillingsberettigede medlemmer. Rådet kan ved sine beslutninger ikke forpligte foreningen eller bestyrelsen til bestemte handlinger eller undladelser men alene fungere som rådgivende organ og som støtte for foreningens aktiviteter. Fratræder mere end 2 af de valgte rådsmedlemmer i perioden kan Rådet dog kræve afholdelse af ekstraordinært medlemsmøde til supplering af Rådet for tiden indtil næste Årsmøde.
 
Årsmødet:
§ 7: Årsmødet afholdes hvert år i maj måned og indkaldes ved meddelelse til alle medlemmer med et varsel på 3 uger med angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal ske via e-mail og opslag i foreningens lokaler og på foreningens hjemmeside. Medlemmerne er berettigede til at begære forslag optaget som punkter på Årsmødets dagsorden idet sådanne forslag i deres fulde ordlyd dog skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før Årsmødets afholdelse. Således indkomne forslag skal fremgå i deres fulde ordlyd i den endelige dagsorden, der skal være tilgængelig på foreningens hjemmeside senest 1 uge før Årsmødets afholdelse. Stemmeret og opstillingsret til rådet på Årsmødet har alle medlemmer, som inden generalforsamlingens påbegyndelse har betalt kontingent for det pågældende kalenderår. Medlemmet skal på forlangende kunne dokumentere betalingen på Årsmødet.
 
§ 8: Årsmødet skal ledes af en af forsamlingen ved almindeligt flertal valgt dirigent. Dirigenten leder forhandlingerne og har ret og pligt til at afgøre sådanne spørgsmål om forståelsen af foreningens vedtægter som måtte opstå under forhandlingerne og som har betydning for Årsmødets korrekte afvikling. Dirigenten kan afsættes, såfremt et forslag fremsat herom ved en afstemning får støtte fra et absolut flertal i forsamlingen. Andre afstemninger undtagen afstemninger om godkendelse af vedtægtsændringer jfr. § 21 og opløsning § 22 afgøres ved almindeligt flertal. Dirigenten fastsætter i øvrigt, hvorledes stemmeafgivelse finder sted og hvilken afstemningsmetode, der skal anvendes.
 
§ 9: Årsmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende dagsordenspunkter: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af Formandens beretning for den forløbne år 3. Godkendelse af regnskab for det seneste regnskabsår 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår 5. Indkomne forslag 6. Meddelelse om udpegning af bestyrelsen og formand for det kommende år. 7. Valg af 1-5 medlemmer af Rådet samt meddelelse om udpegning af 1 medlem. 8. Valg af 1 revisor 9. Eventuelt
 
§10: Samtidig med varslingen af Årsmødet med endelig dagsorden gøres det seneste årsregnskab tilgængeligt for medlemmerne på foreningens hjemmeside.
 
§ 11: Årsmødet fastsætter kontingentet for det kommende kalenderår. For anden halvdel af et kalenderår kan der fastsættes et reduceret kontingent, der ligeledes gælder som kontingent for hele året i forhold til pensionister og studerende. Mindreårige kan registreres som medlemmer uden kontingentpligt og opstillingsret, men med tale- og stemmeret på Årsmødet og medlemsmøder. Ophør af medlemsforholdet uanset årsag i løbet af året giver ikke krav på forholdsmæssig tilbagebetaling af kontingent.
 
Øvrige arrangementer:
§ 12: Bestyrelsen fastsætter efter drøftelse med rådet en møde- og aktivitetsplan for hvert halvår. Planen offentliggøres på foreningens hjemmeside www.annatta.dk
§ 13: Der kan opkræves entre eller deltagergebyr ved foreningsarrangementer som led i dækning af påløbende omkostninger. Medlemmer tilbydes i så tilfælde særpris.
 
Tegningsregel:
§ 14: Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening eller formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan ved beslutning noteret i foreningsprotokollen bemyndige en person til med fuld bindende virkning for foreningen at tegne denne i et konkret beskrevet tilfælde.
 
Regnskab:
§ 15: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
§ 16: Bestyrelsen sikrer, at der føres et retvisende driftsregnskab og en balance, der giver et korrekt billede af foreningens økonomiske situation – i overensstemmelse med god bogføringsskik.
§ 17: Forinden regnskabets fremlæggelse jfr. § 9 skal kassereren sikre, at regnskabet er gennemgået og påtegnet af foreningens valgte kritiske revisorer. Påtegningen fremlægges sammen med regnskabet.
§ 18: Bestyrelsen påser, at der sker opkrævning af det på årsmødet vedtagne kontingent for det indeværende og det kommende kalenderår.
 
Ophør af medlemskab:
§ 19 Et medlem der ikke støtter op om foreningens formål kan ekskluderes fra foreningen ved enig beslutning i bestyrelsen. Eksklusionen indebærer, at vedkommende formenes adgang til Årsmødet og de almindelige medlemsmøder. Endvidere bortfalder alle øvrige medlemsrettigheder.
§ 20 Såfremt et medlem ikke har indbetalt det skyldige kontingent for året alternativt halvåret senest 30 dage efter påkrav, slettes vedkommende som medlem.
 
Vedtægtsændringer:
§ 21: Nærværende vedtægter er fastsat på det foreningens stiftende møde den 13. dec. 2012 og kan alene ændres, såfremt en enig bestyrelsen indstiller det, og Årsmødet godkender det med et flertal på 2/3 af de tilstedeværende stemmer, og dette flertal skal også udgøre mindst 30 % af foreningens totale antal stemmeberettigede medlemmer. Såfremt vedtægtsændringen opnår et flertal på 2/3 af de tilstedeværende stemmer, men ikke opfylder betingelsen om tilslutning fra mindst 30 % af det totale antal stemmeberettigede medlemmer, så kan bestyrelsen på selve Årsmødet beslutte at indkalde til et ekstra ordinært Årsmøde, som så skal afholdes mellem 4 og 8 uger senere. På dette møde kan forslaget vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.
 
Opløsning:
§ 22: En vedtagelse af opløsning af foreningen kan kun vedtages under iagttagelse af samme krav som ved vedtægtsændring. Årsmødet skal samtidig udpege et tilsynsråd på tre personer hvoraf stifteren udmelder den ene, der ikke behøver at være ordinære medlemmer af foreningen. Tilsynsrådet skal påse at afviklingen sker korrekt og under hensyntagen til vedtægternes bestemmelser. Ved opløsning af foreningen sker der ikke udlodning af foreningens midler til medlemmerne, men hele foreningens formue skal anvendes til et velgørende formål, der kan rummes indenfor foreningens formålsparagraf. Ved opløsning træffer den afgående bestyrelse beslutning om at foreningens afvikling og disponeringens af foreningens midler overgives til en af stifteren valgt kurator, som er pligtig til at varetage opgaven med øje for det velgørende formål og som skal aflægge beretning og regnskab for afvikling og disponering af midler til ovennævnte tilsynsråd senest 1 år efter beslutningen op opløsning – medmindre tilsynsrådet under hensyntagen til særlige omstændigheder bevilger en fristforlængelse. Enhver der var stemmeberettiget på tidspunktet for beslutning af foreningens opløsning har adgang til ved henvendelse til tilsynsrådet at blive gjort bekendt med kurators regnskab og beretning i 2 år efter beslutning om opløsning – dog altid i op til 1 år efter kurators afgivelse af beretning og regnskab. Nærværende § 22 kan ikke ændres efter reglerne i § 21 men ændring kræver udover en enig bestyrelse også tilslutning fra alle foreningens stemmeberettigede medlemmer. Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den d. 13. februar 2018 og underskrevet af dirigenten på denne generalforsamling.
Foreningen Annatta